20 ลักษณะแบบบ้านที่ไม่ดี อยู่แล้วเงินขัดสน ชีวิตเจอแต่ปัญหา.

20 ลักษณะแบบบ้านที่ไม่ดี อยู่แล้วเงินขัดสน ชีวิตเจอแต่ปัญหา

ก็เรียกว่าได้ว่าตามตำราโบราณก็ยังมีการกล่าวถึงลั ก ษ ณ ะ ของบ้าน ที่อยู่อาศัย ที่เราควรอยู่ อยู่บ้านแบบไหนแล้วจะเจริญรุ่งเรือง อยู่แล้วร่มเย็นเป็นสุข และบ้านแบบไหน ที่เราไม่ควรสร้างหรือไม่ควรอยู่

เพราะอยู่แล้วจะเจอแต่ปัญหาพบเจอแต่ความทุกข์และในวันนี้เราก็ได้นำ ลั ก ษ ณ ะ บ้านตามตำราที่บ อกไว้ว่าหากอยู่แล้ว จะพบเจอแต่สิ่งไม่ดีมาฝากกัน

1 บ้านคร่อมบ่อน้ำหรือตอไม้

บริเวณที่มีตอไม้นั้น การขุดหลุมหรือปรับพื้นที่ทำได้ ย า ก เนื่องจากมีรากไม้ที่แม้จะแห้งแล้วแต่ก็มีความแข็งแรง ย า กแก่การรื้อถอนแต่พอตอไม้เริ่มผุพังก็อาจเป็นที่อยู่ของปล ว ก ม ด เป็นต้น อาจเป็นภัยต่อบ้านท่านได้ส่วนบ่อน้ำเก่านั้นเป็นพื้นที่ที่มีความหนาแน่นของดินน้อยกว่าส่วนอื่นๆ ถึงแม้ว่าจะมีการถมอย่างดีแล้วก็ตาม นอกจากนี้บ่อน้ำเก่าบางแห่งยังเป็นตาน้ำที่มีน้ำซึมตลอดเวลาอีกด้วย จะเห็นว่าทั้งสองส่วนนี้ จะมีผ ลต่อการวางโครงสร้างบ้านของท่าน

2 ไม่ค วรสร้างบ้านในสถานที่ ที่มีถนนล้อมรอบทั้ง 4 ด้าน

เนื่องจากผู้อยู่อาศัยจะหาความสงบสุขไม่ได้ เนื่องจากมีเสียงรบกวนตลอดเวลา มีฝุ่นมีควันจากการจราจร การสัญจรของรถ ทำให้รบก ว นผู้อยู่อาศัยไม่ว่าจะเป็นเช้าหรือกลางคืนก็ตาม ระยะ ย า วจะส่งผลไม่ดีต่อจิ ตใจ

3 ไม่ค วรปลูกต้นไม้ใหญ่ กลางลานบ้านหรือปลูกบ้านล้อมรอบต้นไม้

เหตุผลเนื่องจากเมื่อต้นไม้มีอายุมากขึ้น จะมีการเจริญเติบโตที่ใหญ่และสูง มีโอกาสสูงมากที่จะทำให้กิ่งไม้แห้งร่วงหล่นลงมาทำให้เกิดความ เ สี ย ห า ย กับตัวบ้าน ลองนึกถึงเวลาที่มีฝนตกหนักมีพายุลมแรงกระโชก จะทำให้ต้นไม้เอนเอียงตามกระแสลม สร้างความ เ สี ย ห า ย ให้กับตัวบ้านและตัวท่านเองได้

4  ไม่ค วรปลูกต้นไม้ใหญ่ ไว้ในแนวเดียวกับประตูบ้าน

เป็นอีกหนึ่งข้อห้ามสำหรับการปลูกต้นไม้ เนื่องจากการปลูกต้นไม้จะบดบังทิศทางเข้า นั่นเป็นการสร้างความสับสนให้กับกัล ย า ณมิตร เพื่อนและแขกที่มาเยี่ยมเยือน ตลอดจนต้นไม้ที่อยู่หน้าบ้านนั้นจะทำให้การปรับเปลี่ ยนใช้งานพื้นที่ทำได้ ย า กมากขึ้น

5 ไม่ค วรสร้างสระน้ำใหญ่ ติดกับตัวบ้าน

การที่บ้านท่านจะมีสระน้ำที่มีขนาดใหญ่ติดกับตัวบ้านนั้น นอกจากสระน้ำที่มีขนาดใหญ่นั้นจะข่ มบดบังรัศมีของบ้านท่านแล้วนั้น ก็ยังมีเรื่องความชื้นที่สระน้ำขนาดใหญ่ถ่ายเทให้กับอากาศในปริมาณที่มากจนเกินไปได้และยังต้อง ร ะ วั ง การทรุดตัวของโครงสร้างบ้าน แต่หากเป็นแหล่งน้ำ ธ ร ร ม ชาติ เช่น ทะเลสาบ แม่น้ำไม่เป็นไร

6 ไม่ค วรมีร่องน้ำไหลผ่าน กลางที่ดินหรือบ้าน

เนื่องมาจากว่าร่องน้ำที่อยู่กลางบ้านนั้นอาจก่อให้เกิดสภาวะแวดล้อม ที่ไม่พึงประสงค์ นอกจากนั้นยังมีการดูแลรักษาที่ ย า กจนอาจจะเป็นบ่อเกิดของ โ ร ค อันเป็นภัยต่อท่านได้ การมีร่องน้ำอยู่กลางบ้านของท่านนั้น ก็มี ลั ก ษ ณ ะ เหมือนบ้านของท่านแยกออกจากกันเหมือนเมืองอก แ ต ก อันเป็น ลั ก ษ ณะที่ไม่ดี

7 ขุดบ่ อน้ำไว้หลังบ้าน

เพราะหลังบ้านเป็นบริเวณที่ไม่ค่อยมีกิจกร รมสักเท่าไรอีกทั้งยังมืดและอาจจะรก ร้าง การมีบ่อน้ำอยู่หลังบ้านจึงเป็นภั ย อาจก่อให้เกิดเหตุ ตลอดจนการดูแลรักษ าทำได้ ย า ก การใช้ประโยชน์จากบ่อน้ำก็ดูไม่คุ้มค่าสักเ ท่ าไร

8 ไม่ค วรสร้างบ้าน อยู่ในน้ำ

โดยปกติในอากาศจะมีความชื้นอยู่ใน ร ะ ดั บ ที่พอเหมาะ หากบ้านท่านอยู่บนน้ำแล้วความชื้นในอากาศก็จะมีมากขึ้นส่งผลให้ท่านรู้สึกอึดอัด ไม่สบายตัว มีโอกาศเป็น โ ร ค ทางเดินหายใจได้ นอกจากนั้นโครงสร้างของบ้านที่อยู่ระหว่างน้ำและอากาศ ก็มีโอกาสจะสึกกร่อนได้ง่ายกว่าปกติอีกด้วย

9 ไม่ค วรสร้างกำแพง ก่อนการสร้างบ้าน

การสร้างบ้านนั้นจำเป็นต้องขนย้ายวัสดุต่างๆ เข้าออกอยู่ตลอดเวลา หากท่านสร้างกำแพงบ้านก่อนแล้วนั้น การขนย้ายวัสดุก็ไม่คล่องตัว อีกทั้งอาจจะทำให้กำแพงสวยๆ ที่สร้างเสร็จแล้วของท่านชำรุด เ สี ย ห า ย ได้

10 ไม่ค วรสร้างกำแพงหรือรั้วสูงกว่าตัวบ้าน

การที่บ้านของท่านจะมีสภาวะน่าสบาย มีความโล่งโปร่งสบายได้นั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีลมพัดผ่านและถ่ายเทอากาศที่ดี การสร้างกำแพงหรือรั้วสูงๆนั้น จะเป็นการปิดกั้นทิศทางลมนั้นเสีย ทำให้อากาศในบ้านท่านอุดอู้ ไม่เกิ ดการถ่ายเทแต่อย่างใด

11 ไม่ค วรสร้างบันไดหรือห้องน้ำห้องส้วมอยู่กลางบ้า

โดยหลักการพื้นฐานแล้ว บันไดกับห้องน้ำห้องส้วมนั้น เป็นส่วนที่ต้องการแสงสว่าง บันไดนั้นจำเป็นต้องมีการให้แสงสว่างที่เพียงพอเพื่อป้องกันเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นจากการก้าวขึ้นลงบันได ยิ่งผู้สูงอายุหรือน้องๆยิ่งต้อง ร ะ วั ง เป็น พิ เ ศ ษ ครับ ในส่วนของห้องน้ำห้องส้วมนั้น เป็นห้องที่ต้องการแสงสว่างและการระบายอากาศที่ดีเพราะเป็นเรื่องสุขอนามัย ดังนั้นหากบันไดและห้องน้ำห้องส้วมอยู่กลางบ้านเสียแล้ว ทั้งแสงสว่างและการระบายอากาศก็ย่อมจะทำได้ ย า ก

12 ไม่ค วรสร้างบ้านบนหน้าผาสูงชัน

แม้ว่าตามหน้าผาสูงๆจะมีทิวทัศน์ที่สวยงามก็ตาม บ้านที่อยู่บนหน้าผาสูงชันนั้น ทำให้ผู้อาศัยเกิดความรู้สึกที่ไม่สะดวกใจ หากคำนึงถึงตั้งแต่ในช่วงการก่อสร้างแล้ว การขนย้ายวัสดุเพื่อมาก่อสร้างก็ทำได้ ย า ก

13 ไม่ค วรสร้างศาลพระภูมิหันหน้าออกนอกบ้าน

ความเ ชื่ อและเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนการวางศาลพระภูมิในตำแหน่งที่เหมาะสมนั้น ทำให้มีความสะดวกต่อการสักการบูชาเพื่อเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ ก็ส่งผ ลให้ผู้อยู่อาศัยเกิดความเจริญรุ่งเรืองได้

14 ไม่ค วรสร้างบ้านที่ใหญ่เกินไปแต่มีคนอยู่น้อย

การสร้างบ้านค วรพิจารณาถึงสมาชิกในบ้านด้วย เพราะหากบ้านมีขนาดใหญ่เกินไป ก็จะทำให้การพบปะของสมาชิกในบ้านน้อยลงเนื่องจากขนาดที่ใหญ่ของบ้านนั้นเองนอกจากนี้ยังดูแลรักษาให้ทั่วถึงได้ ย า ก

15 ไม่ค วรสร้างห้องนอนไว้ใต้บันไดบ้าน

เนื่องจากห้องนอนและบันไดบ้านนั้น ในแง่การใช้สอยก็เป็นสิ่งที่ขัดกันโดย ธ ร ร ม ชาติเนื่องจากว่าห้องนอนเป็นห้องที่ต้องการความสงบเป็นส่วนตัวเพื่อพักผ่อนนอนหลับ ขณะที่บันไดเป็นส่วนที่บุคคลภายในบ้าน ใช้เป็นทางสัญจรขึ้นลงตลอดเวลา จึงเกิดเสียงรบกวนหากทำห้องนอนไว้ที่ใต้บันได วิธีในการใช้ประโยชน์จากส่วนใต้บันไดนี้อาจใช้เป็นห้องเก็บของก็จะดูมีความเหมาะสมกว่า

16 ไม่ค วรสร้างประตูหน้าต่างมากเกินไป

เพราะการมีประตูหน้าต่างมากๆ อาจทำให้บ้านโล่งโปร่งสบายก็จริง แต่ว่าหากมีมากจนเกินไป ก็อาจทำให้การจัดวางเฟอร์นิเจอร์ภายในบ้านทำได้ ย า ก ทำให้เปิดปิดลำบาก อีกทั้งเวลาเกิดฝนตกหรือลมพายุ การจะปิดประตูหน้าต่างจำนวนมากๆ เพื่อป้องกันกระแสลมแรงและน้ำฝนที่ซัดเข้าบ้าน ในเวลาอันรวดเร็วก็ดูเหมือนจะมีความยุ่ง ย า กไม่น้อยทีเดียว

17 ไม่ค วรสร้างห้องน้ำห้องส้วมมากกว่าสมาชิกในบ้าน

ไม่มีความจำเป็นอันใดที่ปริมาณห้องน้ำห้องส้วมจะมากกว่าสมาชิกในบ้าน เพราะโอกาสที่คนในบ้านจะใช้ห้องน้ำพร้อมกันนั้นมีน้อยมาก ห้องน้ำห้องส้วมเป็นห้องที่หมุนเวียนกันใช้ได้ ฉะนั้นการสร้างห้องน้ำห้องส้วมหลายห้องมากจนเกินไป จึงเป็นการเสียงบประมาณและจะเป็นการใช้พื้นที่ภายในบ้านที่มีอยู่อย่างจำกัดไปอย่างไม่คุ้ มค่านัก

18 ไม่ค วรสร้างซุ้มประตูใหญ่กว่าตัวบ้าน

ซุ้มประตูที่มีขนาดใหญ่เกินไป ก็จะข่มให้บ้านของท่านหมดสง่าราศี เนื่องจากขนาดของบ้านที่เล็กกว่า อีกทั้งคนที่ผ่านซุ้มประตูมาก็เกิดความรู้สึกต่อซุ้มประตูบ้านขนาดใหญ่ที่ไม่สู้จะดีนัก

19 ไม่ค วรปลูกบ้านอยู่บนทำเลที่สร้างความรำคาญใจ

ท้อแท้และหดหู่ หรือบั่นท อ นพลังชีวิตเช่น ป่ า ช้ า สถานีตำรวจโรงพ ย า บาลเรือนจำหรือศาล

20 ไม่ค วรดัด แ ป ล ง เอากำแพงเจาะเป็นช่องหน้าต่าง

เนื่องจากกำแพงเป็นสิ่งห่อหุ้มอาณาเขตและปกป้องบ้านของท่าน และในการดัด แ ป ล ง นั้นเป็นขั้นตอนที่ละเอียดอ่อนและย ากกว่าคิดวางแผนสร้างตั้งแต่ต้น ถ้าเป็นไปได้จึงไม่ควรจะดัด แ ป ล งโดยไม่จำเป็น

สำหรับ ลั ก ษ ณ ะ บ้านที่เราได้นำมาฝากกันในวันนี้นั้นหากคิดกันตามหลักความเป็นจริงและเป็นเหตุเป็นผลแล้ว ก็ล้วนเป็นสิ่งที่สามารถเกิดขึ้นกันได้จริงทั้งนั้น ไม่ใช่เป็นเรื่องที่ดู ง มงายและไม่น่าเ ชื่ อถือจนเกินไป หากใครที่กำลังจะสร้างบ้านหรือมีบ้านที่เป็น ลักษณะตามที่เรานำมาฝากนี้ก็ลองหาวิธีในการปรับดู เพื่อให้เราสามารถอยู่บ้านได้ อย่างเป็นสุขและสงบได้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *